Plánované Akce

Stránka 1 z 9  > >>

Ukončen lov srnců

Lov srnců byl v letošní sezóně již ukončen. Lov kusů napadených papilomatózou je bez omezení.

Upozornění ohledně odběru vzorů černé zvěře

Vzorky černé zvěře se na veterinu dodávajî včetně pírka.

Vyjádření MZe k právní platnosti MVO

Na základě hromadících se dotazů k oprávněnosti a právní platnosti MVO jsme požádali Ministerstvo zemědělství o vyjádření:

Ministerstvo zemědělství se jako ústřední orgán státní správy myslivosti setkává s dotazy, zda jsou nařízení Státní veterinární správy (dále "SVS"), která ukládají intenzivní lov prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví a uvolňují některé způsoby lovu zakázané zákonem o myslivosti, v souladu s právním řádem České republiky.

V prvé řadě je třeba uvést, že se v případě uvedených nařízení nejedná o zásah do práva myslivosti, ale jde o veterinární opatření uložená podle zvláštní právní úpravy - veterinárního zákona. Účelem opatření je zpomalení, v ideálním případě zastavení a likvidace nákazy afrického moru divokých prasat na území ČR. Uvedená opatření SVS mají přednost před právní úpravou obsaženou v zákoně o myslivosti, protože jde v případě veterinárního zákona o speciální právní úpravu, která má za účel chránit veřejný zájem, kterým je v tomto případě zachování zdraví nejen u větší části populace prasete divokého, ale i u prasat domácích.

Nařízení SVS byla připravena v úzké součinnosti s Ministerstvem zemědělství, Sekcí lesního hospodářství, které je plně podporuje a vyzývá k jejich dodržování v zájmu zachování možnosti lovu a zužitkování prasat divokých v našich honitbách.

V případě veterinárních opatření se nejedná o žádné předvolební kroky, ale o využití všech dostupných zákonných prostředků k boji s mimořádně nakažlivou chorobou prasat, což lze pochopit již po nastudování základních informací o této chorobě na webových stránkách SVS.

S ohledem na to, že se jedná o situaci, která je výjimečná a nemá doposud v historii ČR obdoby, je třeba, aby všichni jichž se týká, tedy zejména myslivci a chovatelé domácích prasat sledovali aktuální informace na stránkách SVS a plnili v maximální možné míře uložené povinnosti.

Pro úplnost je třeba upozornit, že nařízení SVS budou platit až do jejich zrušení, které bude rovněž oznámeno na www stránkách SVS.

Závěrem je ještě třeba uvést, že státní správa myslivosti samozřejmě nebude ukládat žádné sankce za to, že myslivci budou lovit divoká prasata bez ohledu na věk a pohlaví a využijí zakázaných způsobů lovu v souladu s nařízeními SVS. 

Pozn. ČMMJ: Domníváme se tedy, že jakékoliv omezování lovu černé zvěře v honitbě, např. na základě vnitřních předpisů uživatele honitby, může být považováno za porušení MVO a může být za toto uživatel sankcionován jako právnická osoba částkou až do výše 2 mil. Kč

 

Aktuální platná Mimořádná veterinární opatření pro Českou republiku – změna 18.7.2017

V pátek 14.7.2017 začala platit mimořádná veterinární opatření v různých formách pro celou Českou republiku. Tato opatření byla dne 18.7. 2017 změněna novými nařízeními, které upravují ty stávající. Vzhledem k nepřehlednosti materiálu vydaného SVS, sumarizujeme aktuálně platná Mimořádná veterinární opatření. V současné době můžeme republiku rozdělit do 3 zón. .

Zóna 1: Zamořená oblast

Územně se jedná o okres Zlín. Zde platí stále MVO, které vydala KVS ve Zlíně, což je zákaz lovu černé zvěře, její krmení, přikrmování a vnadění. Tento zákaz bude platit do vydání nových Mimořádných veterinárních opatření.
V rámci těchto opatření by měli být aplikovány pachové ohradníky v infikované oblasti (okolí ohnisek nákazy).

Zóna 2: Oblast intenzivního odlovu černé zvěře

Prostorově je území vymezeno dálnicí D1 od Brna k Vyškovu, dále dálnicí D46 k Olomouci, dále dálnicí D35 k napojení na dálnici D1 směr Ostrava a Bohumín po hranici s Polskem. Potom po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna s výjimkou okresu Zlín, pro který platí opatření popsaná v bodě 1. Tato opatření jsou určena všem uživatelům a oprávněným účastníkům lovu. Nařizuje se jim intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví. Při lovu mohou podle v současnosti platných způsobů lovu využít také následující zakázané způsoby lovu:

a. pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů

b. pomocí mechanismů pohybujících se po zemi

c. na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků

d. na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení

e. střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J

f. odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně

Zároveň uživatelé a lovci v této oblasti mají za povinnost odebrat z ulovených kusů prasete divokého minimálně odebrat z ulovených kusů prasete divokého vzorek krve, a není-li to možné, vzorek sleziny, mízní uzliny a plic. Tento vzorek předat na místo pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce uvedeném na internetových stránkách Státní veterinární správy, které je nejbližší místu ulovení. Zároveň také musí vyplnit objednávku pro toto laboratorní vyšetření, kterou najdou na stránkách SVS.

Dále, dle MVO, se všem uživatelům honiteb a oprávněným účastníkům lovu zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 5 kg krmiva, přičemž na 100 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.

Dále, dle MVO, se všem uživatelům honiteb a oprávněným účastníkům lovu nařizuje předat veškeré vedlejší živočišné produkty vzniklé při zacházení s uloveným kusem prasete divokého (např. kůže, kosti, lebky, vývrhy) osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.

Dle informací ministra zemědělství, by za každé ulovené divoké prase a správně odevzdaný vzorek k vyšetření na AMP měl lovec obdržet 1 000 Kč jako motivační zástřelné. Toto nařízení bude ovšem součástí

Metodiky kontroly zdraví zvířat na rok 2017 a vstoupí v platnost až ve chvíli, kdy ji MZe vydá. Tato MVO dále ukládají povinnost zemědělcům informovat nejméně 24 hodin předem uživatele honitby o místě a času zahájení sklizně zemědělských plodin a provádět sklizeň zemědělských plodin postupem z vnějšího okraje směrem ke středu sklízené plochy.

Zóna 3: Oblast zbytku ČR

Prostorově je území vymezeno na zbytek České republiky, tzn. pro honitby západně od silnice Lanžhot –Brno – Vyškov- Olomouc-Bohumín- státní hranice s Polskem. Tato opatření jsou určena všem uživatelům a oprávněným účastníkům lovu. Nařizuje se jim intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví. Při lovu mohou podle v současnosti platných způsobů lovu využít také následující zakázané způsoby lovu:

a. pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů

b. na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků

c. na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení

d. střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J

e. odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.

De-facto se jedná o stejná opatření jako v oblasti s intenzivním lovem zvěře mimo lov ze zařízení pohybující se vyšší rychlostí než 5 km/h. prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 5 kg krmiva, přičemž na 100 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.

Společná ustanovení

Pro všechna tato opatření jsou v MVO definovány sankce. Za jejich nedodržení hrozí uložení pokuty fyzické osobě 50 tis. Kč, jde-li o právnickou nebo fyzickou osobu podnikající až 2 miliony Kč. Tato mimořádná veterinární opatření jsou nadřazena zákonu o myslivosti. Tzn., uživatel honitby již nikde nemusí žádat o jejich povolení apod. Zároveň by ale také měl aktivně přistoupit k redukci stavůčerné zvěře. Neměl by v žádném případě omezovat lov a bránit tak držitelům povolenek k lovu všech kategorií černé zvěře a to bez rozdílu pohlaví i věku. Pokud tak bude činit, vystavuje se sankci až 2 miliony Kč.
Doporučujeme, aby všichni uživatelé honiteb využili tato MVO k maximální snaze snížení početnosti černé zvěře a to na celém území ČR. Je vysoká pravděpodobnost, že vir AMP se bude šířit a jediná cesta jak ho zastavit, nebo alespoň zpomalit je skutečně snížení početnosti v okolí ohniska na minimum.

Podmínky lovu černé zvěře v rámci Mimořádných veterinárních opatření k AMP

V přiložených dokumentech jsou nařízení týkající se celé republiky a definici oblasti s intenzivním odlovem v rámci Mimořádných veterinárních opatření k AMP.
V dalším dokumentu je manuál sestavený pro upřesnění nařízení státní správy vycházel z jejich přesného znění. Jen upozorňujeme, že způsob lovu uvedený pod písmenem
a) - pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů
stále podléhá udělení výjimky příslušným útvarem Policie ČR – zákon o zbraních a střelivu. Tedy samotné noktovizory. Digitální zaměřovače a termovize nikoli. Ministerstvo zemědělství o současné situaci ví. V příloze Vám zasílám také již dřívější vyjádření ministerstva zemědělství, ministerstva vnitra a Policie ČR k noktovizorům a jejich použití při lovu.

Informace k nákaze divočáků africkým morem prasat

V Jihomoravském kraji, nebyl nalezen žádný kus divočáka, který by se zasílal na vyšetření. Zatím z MZe ani z SVS nebylo vydáno žádné nové prohlášením nebo nařízení.

Ve Zlínském kraji bylo od vypuknutí nákazy africkým morem prasat nalezeno 38 uhynulých divočáků. Mor byl k pondělku potvrzen u 24 kusů. U dalších deseti byly výsledky negativní, u čtyř se na výsledky čeká. V pondělí o tom informoval Petr Majer ze Státní veterinární správy. Zdroj nákazy se dosud nenašel.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června u nemocnice na kraji Zlína. Nákaza se v Česku objevila poprvé. Přenášejí ji volně žijící zvířata. Pro lidi není nebezpečná.

Brigády 2017

Těžba a odvoz rahen

Tobolka, Auer ml, Jurka P, Pastyřík, Žák ml, Meduna, Jurka A., Šalamoun, Pospíšil, Baigl, Žák

Odkornění

Lenikus, Havlíček, Havlíčková, Valenda, Klika J., Kubák J., Auer A., Kozel J., Kozel P., Kubák T., Auer J., Skácel, Kučeka, Pešek, Valendová

Umělé nory a sklapovací sklopce

1. Žák, Žák ml, Baigl, Valenda, Pastyřík
2. Skácel, Kozel, Kozel, Lenikus, Pešek
3. Klika M., Kučera, Meduna, Tobolka Klika J.
4. Pospíšil, Šalamoun, Jurka P., Jurka A., Havlíček, Havlíčková
5. Auer, Auer, Auer, Kubák T., Kubák J.

Každá skupina postaví umělou noru, betonový sklopec a provede opravu 3 kazatelen

Plán lovu pro rok 2017

V letošním roce budeme lovit srnčí následujícím způsobem:

Srnec

I. věková 8 kusů
II. věková 3 kusy
III. věková 5 kusů
Odlov II-III. Věkové třídy budou provádět v první řadě jubilanti a ti členové , kteří v loňském roce srnce neulovili. Ostatní loví I. Věkovou třídu. Tato situace potrvá do 31.7. Pokud budou ještě volní srnci, mohou lovit všichni.

Rozdělení dle katastrů

Lukov 1/I., 1/III.
Podmolí lovit se nebude
Bezkov 4/I., 1/II., 1/III.
Mašovice 3/I., 1/II., 2/III.

Srna

14 kusů

Srnče

12 kusů

Sanitární odlov

Nakažené kusy jsou mimo plán lovu a loví se vždy a všude. Loví všichni bez rozdělení. Uloveného srnce předloží lovec mysl. hospodáři co nejdříve, nejpozději však do 24 hod. Nebude- li tak učiněno tento lovec přijde o povolenku.

Černá

Černá se loví neomezeně, pokud se jedná o sele a lončáka. Dospělou zvěř do dvou let věku možno lovit dle zákona a stanovené doby lovu. Odběr vzorků - platí stejné podmínky.

Vysoká, dančí a mufloní zvěř

Bude opět požádáno o mimořádný odlov tak jako každý rok. Informace budou zveřejněny na našem webu.

Odlov při sklizni

Zakazuje se lov ze zemědělských strojů a podobně. Pokud se někdo podobné akce zúčastní přijde o povolenku.

Ztráty a nálezy

V jídelně Agropodniku Mašovice byly nalezeny brýle po skončení myslivecké schůze. Pokud je někdo postrádá ať kontaktuje Pavla Vybírala.

Výdej krmení

V pátek 19.5. od 18 do19 proběhne vydávání krmení z mysliveckého skladu na střelnici. Bude se vydávat pšenice a plevy.

Účast potvďte A.Auerovi ml.