Plánované Akce

Stránka 1 z 9  > >>

Zástřelné za černou zvěř

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, pracoviště Znojmo všem dotčeným osobám posílá informace o zásadách pro vyplácení zástřelného za černou zvěř.

Od 10.10.2017 byla doplněna Metodika kontroly zdraví pro rok 2017 o dva kódy (EpI300, EpI180), oba se týkají černé zvěře. Podrobné informace jsou na webových stránkách SVS a je nadbytečné je zde přepisovat. Zde jsou zasílány praktické informace pro hladký průběh vyplácení zástřelného.

  1. V této době mohou existovat mezi veřejností dva typy objednávky laboratorního vyšetření na Aujeszkyho chorobu u černé zvěře. Na webu SVS je nyní pouze novější typ. Ten použít přednostně! Pokud bude použita ještě původní verze, kde schází podpis lovce, je nezbytné se podepsat na konci objednávky.
  2. Žádosti o zástřelné budou posuzovány především na základě laboratorních protokolů z vyšetřovacích ústavů, které dostáváme. Nikdo nám nemusí už nic posílat! Konkrétně půjde o protokoly s vyšetřeními na trichinelózu a Aujeszkyho chorobu.
  3. Jako klíčové budou pro nás informace, že do laboratoře byly dodány „pírko“ (část ocasu) a „barva“ (krev). Pro kladné vyřízení žádosti je nezbytné nezapomenout do objednávek vyšetření i do žádosti uvést správné číslo plomby!
  4. Žádosti o vyplacení zástřelného, stejně tak jako objednávky vyšetření, musí být krom čísla plomby řádně a úplně vyplněné. Především povinné údaje.
  5. Vyplácení bude pouze bezhotovostním převodem na účet uvedený v žádosti.
  6. Podpis na objednávkách i na žádosti by měl mít jinou barvu než černou.

MVDr. Jan Dočekal v.r.
veterinární inspektor pro epizootologii a odborný rada

Balení vzorků

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, pracoviště Znojmo se obrací na všechny uživatele honiteb posílající společně vzorky pírka, bránice a barvy (krve) s naléhavou žádostí, aby dbali při balení vzorků následujících zásad.

  1. Vzorek pírka a bránice dát do jednoho nepropustného obalu, například igelitového sáčku.
  2. Vzorek barvy do druhého nepropustného obalu. Zvláště pak je to nezbytné u vzorků barvy v injekčních stříkačkách! Injekční stříkačky nemají neprodyšný uzávěr a dochází k úniku barvy (krve), která u nesprávně zabalených vzorků značně komplikuje práci při laboratorním vyšetření.
  3. Takto zabalené oba dílčí vzorky lze potom vložit do jednoho rovněž neprodyšného obalu.
  4. Objednávky k vyšetření se musí přiložit k vzorkům neoddělitelně tak, aby byla zajištěna jejich identita a aby nemohly být zabalenými vzorky potřísněny.

MVDr. Jan Dočekal v.r.
veterinární inspektor pro epizootologii a odborný rada

Odběr vzorků barvy na Aujezkyho chorobu

Abych předešel dalším dotazům ohledně odběru vzorků barvy u ulovených kusů černé, oslovil jsem MVDr. Dočekala.

Dotaz zněl: kdo odebírá vzorek barvy? (Dosud platilo, že pouze veterinář. Nově na Aujezkyho chorobu není vysloveně uvedeno)

Odpověď: Jednoznačně i nadále veterinární lékař.

Po konzultaci s MVDr Kuřitkou, který bude předpokládám nejčastěji osloven k tomuto úkonu, bylo dohodnuto: Vzorek barvy z uloveného kusu odebere bezprostředně po ulovení lovec(aby nebylo nutno obtěžovat v noci).  V denní dobu se poté domluví na způsobu předání vzorku veterináři.

Jedná se o každý ulovený kus i když bude určen do výkupu!!!  Tato služba, odběr vzorků a legislativa  s tím spojená  je placená.( cca 170 Kč).  Pouze vyšetření platí státní veterina.  Na základě vypsané žádosti je pak možno žádat o finanční příspěvek  1000,- zástřelného.   Co se týká vzorků na trichinelózu zůstává vše tak jak bylo do teď.(lovec může sám odebrat vzorek a předat s vyplněnou žádostí do Přímětic- vše zdarma)

V případě dotazů volejte.

 

Lovu zdar

Mgr. Zdeněk Žák

Myslivecký hospodář

Odběr vzorků u černé zvěře, zástřelné a další změny

Rád bych upozornil na skutečnost, že máme uloveno téměř 100 kusů černé. Dosud nikdo z lovců neodebral vzorek barvy. Proto s okamžitou platností musíme zajistit minimálně 10 vzorků i na mor. Odteď každý kdo uloví kus černé je povinen zajistit odběr vzorku na mor plus vzorek na Aujezkyho chorobu. To znamená, že z každého uloveného kusu i když jde do výkupu, musí být odebrány dva vzorky barvy. Jedna na zástřelné a jedna na mor.

Od 10.10.2017 se zavádí zástřelné za zastřelenou černou zvěř na celém území ČR. Pro území Jihomoravského kraje zůstává systém zástřelného na území INTENZIVNÍHO odlovu(okres HO, část okresů BO, VY, BV) stejný jako doposud, tzn., že se odebírá krev na AMP a zasílá na vyšetření. Pro ostatní území Jihomoravského kraje( okresy BK, ZN, zbytek BO, VY, BV) platí nový systém. Zástřelné se vyplácí za střelenou černou zvěř a odběr vzorku KRVE na AUJEZSKYHO CHOROBU a jeho zaslání na vyšetření. Materiál pro odběr krve si myslivci zajišťují sami.

Dále se všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.

S pozdravem myslivosti a lovu zdar

Mgr Zdeněk Žák

Problematika fibropapilomatózy srnčí zvěře

Odborný článek. Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.

V současné době lze v našich podmínkách považovat výskyt papilomatózy. zvláště pak u srnčí zvěře, za kruciální problém. Jedná se o benigní nádorové onemocnění s rychlým šířením v populaci. První záchyt onemocnění byl zaznamenám u srnce z Jindřichohradecka již v roce 2007 (Bukovjan et al., 2009). Onemocnění se dále nekontrolovatelně šířilo v dané honitbě a v jejím bezprostředním okolí. Na Slovensku bylo diagnostikováno zhruba o tři roky později. Sporadický výskyt je uváděn též v Maďarsku, a to již od 60tých let minulého století.

Od roku 2007 do roku 2016 jsme provedli vyšetření 211 případů výskytu papilomatózy, pocházející ze zvěře našich honiteb. Z tohoto množství bylo 91 srnců tj. 43,1 %, samičí zvěře bylo podstatně více (n 120 tj. 56,9 %). Cílem sledování bylo kazuistické, patohistologické popsání nádoru (2007), sledování jedenácti vybraných chemických prvků v nádorové tkáni u 51 jedinců všech věkových tříd, a hlavně izolování DNA původce ze vzorku nádoru (2017). Souběžně s těmito vyšetřeními dále probíhalo sledování šíření, tedy sumarizace počtů nakažené zvěře. Samostatně byla vyhodnocena problematika lokalizace nádorů na tělních krajinách, počty, velikost a tvar fibropapilomů. Za zajímavý lze považovat fakt, že některé nádory, převážně ty, které mají „stopku“ u srnčí zvěře zaschnou, mohou postupem času odpadnout, zvláště pak v důsledku sníženého přívodu krve k novotvaru (torze na bázi). Místo původní lokalizace se pak pozvolna zhojí jizvou.

S bližším popisem, přenosem choroby, fotodokumentací i histologickou kazuistikou se lze blíže obeznámit v příspěvku „Fibropailomy-fibropapilomatóza srnčí zvěře“ (Bukovjan et al., 2014).

Na základě dvou případů fotodokumentace z terénu lze uvažovat i o výskytu papilomatózy u jelení zvěře. Bohužel jsme nedostali potřebné vzorky k patohistologickému vyšetření, ani vzorky konzervované k průkaznému vyhodnocení DNA původce. Cílem je ověření toho, zda je původce onemocnění totožný jako u srnčí zvěře, či se jedná o jiný typ.

V otázce hledání důvodů vzniku tohoto onemocnění je uvažováno o různých faktorech, které jej iniciují. Jedním ze zvažovaných faktorů je výživa zvěře, stersogenní faktory a stav imunitního systému. Již v roce 1996 jsme poukázali na celostátní konferenci o srnčí zvěři na fakt, že je u tohoto druhu zvěře zaznamenáván zvýšený výskyt tzv. Russolových tělísek. Ta jsou dávána do souvislosti právě s poklesem imunity jedince. Zde je nutno zdůraznit, že papilomatóza je v řadě případů zaměňována za jiná kožní onemocnění,
pozůstatky postraumatických poškození nebo abscesy.

Nebezpečí šíření nákazy je relativně značné a vlastní opatření ke snížení výskytu jsou v našich honitbách silně omezená. V úvahu přichází především sanitární odlov, a to i mimo dobu lovu daného druhu zvěře.

Při řešení činnosti zabývající se touto problematikou jsme v zahraniční literatuře narazili na zajímavý poznatek. Samozřejmě je v oboru veterinární medicíny známý obdobný výskyt tohoto druhu onemocnění u hospodářských zvířat. Jedná se však o jiné kmeny papilomavirů. U skotu došlo k částečnému poklesu výskytu onemocnění při podávání ivermectinových přípravků. Jejich účinnou látkou je „ivermectin“ který je součástí komerčně vyráběných anthelmintačních přípravků (Ivermix, Cermix). Používání těchto přípravků je však dnes v našich honitbách silně omezováno.

V současné době jsou před dokončením dvě práce, jejichž vydání je předjednáno v impaktovaných časopisech. Jedná se o „Výskyt chemických prvků ve fibropapilomech srnčí zvěře“ a „Benigní fibropapilomatóza srnčí zvěře v České republice“. Jde o výsledky mnoholeté práce Doc. MVDr. K. Bukovjana, CSc., Ing. F. Havránka, CSc., (VÚLHM, v.v.i.), Prof. MUDr. R. Kodeta, CSc. (Ústav patologie a nukleární medicíny) a Ing. J. Dvořáka, Ph.D., (Lesnická fakulta Brno). Řešení problematiky se zúčastnily také některé Okresní
myslivecké spolky i jednotlivá myslivecká sdružení, a to nejen sběrem a fixací vzorků, ale i vyplněním dotazníkové akce.

Dle našich zjištění se benigní papilomatóza vyskytuje již ve více jak 60ti % našich honiteb. Výše uvedená zjištění budou sloužit jako podklady pro další šetření, o kterých Vás budeme prostřednictvím Poradenské činnosti VULHM, v.v.i. s pověřením Ministerstva
zemědělství nadále informovat.

Karel Bukovjan, Roman Kodet, František Havránek
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Brigáda na sběr kamene

Dne 7.10. proběhne brigáda na sběr kamene. Sraz je v 8:00 u Agropodniku Mašovice. Ǔčast je nutné potvrdit do 5.10. Nepotvrzení nebo neomluvení účasti je brábo jako nesplněná brigáda.

V případě nepřízni počasí může být termín změněn.

Schůze a hon a kachny

Členská schůze se uskuteční dne 28.8.2017 od 18.00 hod V Mašovicích v AGD.

Hon na kachny proběhne 9.9.2017 sraz v 7.00 hod u hasičárny v Bezkově. Občerstvení zajištěno.

Výdej plev v Bezkově

V pátek 18.8.2017 se vydávají plevy od 16.00 hod v Bezkově.

Ukončen lov srnců

Lov srnců byl v letošní sezóně již ukončen. Lov kusů napadených papilomatózou je bez omezení.

Upozornění ohledně odběru vzorů černé zvěře

Vzorky černé zvěře se na veterinu dodávajî včetně pírka.